Skip to content
地址 : 香港新界沙田石門安睦街30號鄉議局大樓秘書處
鄉議局成員登入


土地發展、規劃及保育委員會

回上頁

主頁

  土地發展、規劃及保育委員會

  主任委員: 林偉強副主席

  副主任委員:莫錦貴副主席 林國昌議員 李耀斌議員

  委 員:

  彭學端議員、龐 創議員、鄺國鑑議員、張學明議員、韋國洪議員、黃戊娣議員、

  劉智鵬議員、陳崇業議員、鄧勵東議員、鄧志強議員、程振明議員、鄧瑞民議員、

  鄧賀年議員、文美桂議員、林奕權議員、李國鳳議員、黃秋萍議員、黃文漢議員、

  何進輝議員、陶錫源議員、林 權議員、黎志超議員、陳笑權議員、曾玉安議員、

  莫廣源議員、陳東岳議員、陳漢錕議員、余漢坤議員、巫家雄議員、盧忠耀議員、

  鄧同發議員、郭永昌議員、文貴旗議員、張子賢議員、廖駿駒議員、林金貴議員、

  張土勝議員、陳超傑議員、李國強議員、陶滿權議員、鄧宗偉議員、張致瑎議員、

  馮應祥議員、温官球議員、歐陽鳳珍議員、張天送議員、鄧水秤議員、郭偉文議員、

  何庭枝議員、黃敬全議員、王振聲顧問、彭振聲顧問、蘇振顯顧問、柳明心顧問、

  廖觀輝顧問、余海虎顧問、何建宗顧問、邱 全顧問、蔡志明顧問、王威信顧問、

  陳建業顧問、鄧捷明顧問、劉 德顧問、侯俊文顧問、楊家安顧問、梁明堅顧問、

  陳灶良顧問、邱玉麟顧問、莊健成顧問、李貴有顧問、梁業鴻顧問、侯榮光顧問、

  劉志成顧問、黃偉業顧問、陳上智顧問、孔永樂顧問、文嘉豪顧問、文富穩永遠顧問、

  黃耀榮永遠顧問、文春輝永遠顧問、李有慶永遠顧問、梁福元永遠顧問  職權範圍:

  ①      研究如何平衡新界地區的環境保護及土地規劃、使用之問題;

  ②      研究城鄉發展事項,向政府爭取鄉郊與城市的平衡及合理發展。

   

  ③      就政府各項新發展區規劃向政府提出建議並為受影響居民爭取合理補償。